"به نام یگانه یاور هستی بخش که همواره همدم و همراه ماست"